مستند کیمیاگر در نیمه راه

                     مستند بلندی به کارگردانی عماد خدابخش با عنوان موقت کیمیاگر در ایواره فیلم تهیه می شود.

                    این مستند که نیمی از مراحل تصویر برداری خود را پشت سرگذاشته درباره ی مردی است که در

      جستجوی داروی جاودانگی است. تصویربرداری این فیلم نیز بر عهده خدابخش است .

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Log in with your credentials

Forgot your details?